2021-03-26 10:51:17
Φωτογραφία για Ενοίκια Μαρτίου: Ποιοι δικαιούνται μείωση 100% και ποιοι 40% - Η λίστα των ΚΑΔΤη λίστα με τους ΚΑΔ που απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου  ή θα πρέπει να πληρώσουν ενοίκιο αλλά μειωμένο κατά 40% για το μήνα Μάρτιο καθορίζεται με την απόφαση Α.1063 / 2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.  

Σύμφωνα με την απόφαση :

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία: έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 τουλάχιστον έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α' και Β' του Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ή του 40% του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - για τον μήνα Μάρτιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας επιχείρησης, όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνονται στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α' και Β' του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή, καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α ήτοι αυτό της απαλλαγής από την καταβολή του μισθώματος,

  έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β' του Παραρτήματος και παράλληλα έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος / υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021,ο οποίος περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α' του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - υποκατάστημα].

Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και τις  9 Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές στις 4 Ιανουαρίου 2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πε-νταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

 

01.49.19.02     Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3            Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20   Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11   Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16   Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27     Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.40     Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.29     Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.58     Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών

46.90.10.06     Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.19   Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)

47.41   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42   Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43   Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51   Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52   Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53   Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)

47.59   Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)

47.61   Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62.63          Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18)

47.63   Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64   Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65   Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71   Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72   Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75   Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)

47.76   Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μι-κροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79)

47.77   Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78   Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)

47.79   Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.89   Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.99   Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)

49.31   Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39   Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21   Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02     Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10   Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20   Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30   Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13          Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19          Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10   Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29   Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30   Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.13.11.02     Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07     Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

74.20   Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30   Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11   Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21   Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ενοικία-σης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)

77.22   Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13          Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03     Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11   Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12   Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90.32          Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39          Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30   Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10   Προσχολική εκπαίδευση

85.51   Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52   Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53   Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59   Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

88.10.11          Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12          Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91   Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)

90.01   Τέχνες του θεάματος

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04     Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07     Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17     Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18     Υπηρεσίες χορωδού

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02   Δραστηριότητες μουσείων

91.03   Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04   Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00   Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11   Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης

93.12   Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13   Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19   Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

93.21   Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29   Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16          Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.02   Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04   Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19.06     Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96.09.19.08     Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96.09.19.09     Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12     Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.16     Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17     Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

            Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

            Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ     ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2            Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29   Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30   Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.63.10.12     Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)

01.63.10.13     Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)

02.10   Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

02.20   Υλοτομία

02.30   Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.40   Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

03.11   Θαλάσσια αλιεία

03.12   Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22   Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

05.10   Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20   Εξόρυξη λιγνίτη

07.10   Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29   Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11   Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

08.12   Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης

08.91   Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.92   Εξόρυξη τύρφης

08.93   Εξόρυξη αλατιού

08.99   Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09.10   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

10.11   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13   Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.20   Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31   Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32   Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39   Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.41   Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42   Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51   Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.52   Παραγωγή παγωτών

10.61   Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62   Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.71   Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72   Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73   Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.81   Παραγωγή ζάχαρης

10.82   Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83   Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84   Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86   Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89   Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.91   Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.92   Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

11.01   Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02   Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03   Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04   Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05   Ζυθοποιία

11.06   Παραγωγή βύνης

11.07   Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13.10   Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20   Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30   Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91   Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92   Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93   Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94   Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95   Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.96   Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99   Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11   Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12   Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13   Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14   Κατασκευή εσωρούχων

14.19   Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.31   Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39   Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.12   Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγ-ματοποιίας

15.20   Κατασκευή υποδημάτων

16.10   Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.21   Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

16.22   Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23   Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.24   Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.29   Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17.11   Παραγωγή χαρτοπολτού

17.12   Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21   Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22   Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

17.23   Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.24   Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29   Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11   Εκτύπωση εφημερίδων

18.12   Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13   Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14   Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20   Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.10   Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

20.11   Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12   Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13   Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14   Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15   Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16   Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17   Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.20   Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.30   Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

20.41   Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.42   Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51   Παραγωγή εκρηκτικών

20.52   Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53   Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.59   Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.60   Παραγωγή μη φυσικών ινών

22.11   Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακα-τασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

22.19   Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.21   Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών

Eisodima.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ