2023-03-24 17:57:26
Φωτογραφία για Νέος πίνακας ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση αναλωσίμων Σ.Δ. ανά τύπο σακχαρώδους διαβήτηΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 89/16-01-23, η απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για προσάρτηση του παρακάτω Πίνακα ως Παράρτημα Ι «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» του άρθρου 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (Β’ 4898) ΚΥΑ με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως αυτό έχει αντικατασταθεί πρόσφατα, με την παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/ 14-12-2022 (Β’ 6544) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749 14-12-2022 (Β’ 6544), «Δεν καταβάλουν συμμετοχή οι δικαιούχοι με Σακχαρώδη Διαβήτη για τα υλικά όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα».

Ακολουθεί το Παράρτημα Ι ΑΡΘΡΟΥ 47, με τις ποσότητες αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη οι οποίες χορηγούνται ανά τύπο διαβήτη :

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΡΘΡΟΥ 47“ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ”της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1.11.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικήςαπόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022(Β’ 6544) κοινή απόφαση. Τα αναλώσιμα Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) χορηγούνται ως εξής:

I) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ·         ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1·         ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ Η΄ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ·         ΣΔ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1) έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος3) έως 200 σκαρφιστήρες/μήνα4) έως 200 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 200 βελόνεςφυσιγγοσυρίγγων/μήνα.

Σε περίπτωση που ο ασθενής φέρει αντλία ινσουλίνης χορηγούνται έως 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/έτος (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) ή έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/έτος.

5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούς καταγραφής και τα αναλώσιμα του.

ήβ. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με την

τεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας μέτρησης.

Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας)χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και σκαρφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.

6) Αντλία ινσουλίνης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων

7) Αναλώσιμα αντλίας ινσουλίνης:·         καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης έως 10 σε αντλίες τύπου patch ή έως 15 σε συμβατικές αντλίες (σετ καθετήρα και σωλήνα)/μήνα·         έως 15 δεξαμενές για συμβατικές αντλίες/μήνα·         έως 4 μπαταρίες για συμβατικές αντλίες/μήνα

II) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ 1) έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα2) έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος3) έως 100 σκαρφιστήρες/μήνα4) έως 100 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 100 βελόνεςφυσιγγοσυρίγγων/μήνα.

ΙΙI) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΣΚΙΑ 1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο

ΙV) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/δίμηνο2) έως 50 σκαρφιστήρες/δίμηνο3) έως 100 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων/δίμηνο για τους ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1ανάλογα, τα οποία δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην προγεμισμένη σύριγγα

V) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΑ 1) έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/τρίμηνο2) έως 50 σκαρφιστήρες/τρίμηνο

VI) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ 1) έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών3) έως 150 σκαρφιστήρες/μήνα4) έως 150 σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης με βελόνες/μήνα ή έως 150 βελόνεςφυσιγγοσυρίγγων/μήνα5) α. ένα σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με τηντεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός συνεχούςκαταγραφής και τα αναλώσιμα του.

ή

β. ένα σύστημα στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης και τα αναλώσιμά του ανάλογα με τηντεχνολογία του συστήματος. Συγκεκριμένα αποζημιώνεται αισθητήρας-πομπός στιγμιαίας  μέτρησης.

Στην περίπτωση χρήσης συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συνεχούς ή στιγμιαίας) χορηγούνται παράλληλα έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/μήνα και έως 50 σκαρφιστήρες/μήνα για έλεγχο τιμών σε περίπτωση συμπτωμάτων του ασθενούς και δεν αποδίδονται τα αναλώσιμα των παραπάνω κατηγοριών 1 και 3. Το κόστος των ταινιών και

σκαριφιστήρων για τη βαθμονόμηση του συστήματος καταγραφής συμπεριλαμβάνεται  στην τιμή αποζημίωσης για τη χρήση του συστήματος και δεν αποζημιώνεται ανεξάρτητα.

Τα ανωτέρω συστήματα χορηγούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της κύησης.

 

 

Η τιμή αποζημίωσης των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη και των συστημάτων συνεχούς καταγραφής ή στιγμιαίας μέτρησης γλυκόζης καθορίζονται με αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. Για τον υπολογισμό των τιμών αποζημίωσης θα ληφθούν υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού τιμής αποζημίωσης και κριτήρια αξιολόγησης.

 

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ