2013-07-31 15:41:03
Φωτογραφία για Τι ίσχυε με τον νόμο 3838/2010 και τι ισχύει με την απόφαση του ΣτΕ για την κτήση ιθαγένειας τέκνων
Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών

Ο νόμος Ραγκούση(νόμος 3838/2010) όριζε ότι παιδί αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια εφόσον το ζητήσουν με αίτηση οι γονείς του. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αφού το ΣτΕ έκρινε ότι μόνο η γέννηση δεν αρκεί ως κριτήριο για να δοθεί ιθαγένεια, αλλά προϋποθέτει να υπάρχουν χαρακτηριστικά ουσιαστικής ένταξης στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να αλλάξει η διάταξη του νόμου Ραγκούση.

Η δεύτερη διάταξη του νόμου Ραγκούση την οποία έκρινε αντισυνταγματική το ΣτΕ αναφερόταν σε παιδιά μεταναστών τα οποία μπορεί να μην είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά ζουν στη χώρα μας. Οριζε ότι τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης, ύστερα από αίτηση των γονιών του.


Το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς η απόφαση του ΣτΕ έκρινε ότι δεν αρκεί η εξαετής φοίτηση στο ελληνικό σχολείο, προτάσσει για τα παιδιά μεταναστών τα οποία δεν γεννήθηκαν στη χώρα μας γενική διάταξη που να επιβάλλει τη χορήγηση ιθαγένειας μετά την ηλικία των 18 ετών. Επομένως, να περνούν στη διαδικασία της πολιτογράφησης. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση των ετών νόμιμης παραμονής στη χώρα για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και αντί για 7 χρόνια που ισχύει σήμερα να αυξηθούν σε 8-10 έτη. Ωστόσο διερευνάται να δίδεται αυτοδικαίως η ιθαγένεια σε παιδιά που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εφόσον φοίτησαν στο ελληνικό σχολείο και πέρασαν στο Πανεπιστήμιο, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Για τα υπόλοιπα, παρ ό,τι ζουν για χρόνια στην Ελλάδα, θα περνούν από εξετάσεις με τεστ τα οποία θα καθορίζονται από επιστημονική επιτροπή που θα αξιολογεί τους αιτούντες.

Ένας νόμος(3838/2010),καταργείται μόνο με νεότερο νόμο.Νεότερος νόμος δεν υπάρχει.Το μόνο που υπάρχει,είναι η απόφαση του πρωθυπουργού για πάγωμα του εν λόγω νόμου,μέχρι νεοτέρας.Η απόφαση όμως αυτή,δεν έχει καμμία νομική ισχύ.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008, μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουνίου 2008 με τον τίτλο Κοινή πολιτική μετανάστευσης για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και μέσα . Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία, το Σύμφωνο αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση μιας συνολικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναλαμβάνει τοιουτοτρόπως πέντε θεμελιώδεις δεσμεύσεις οι οποίες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες πράξεις κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα της Χάγης:

– οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις

ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους μέλους, και ενθάρρυνση της ένταξης,

– καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την επιστροφή των

παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης,

– ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων,

– συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου,

– δημιουργία ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης

ευνοώντας τη συνέργεια μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης.

Κατά την έγκριση του Συμφώνου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή

ετήσιας συζήτησης για τις πολιτικές της μετανάστευσης και του ασύλου. Η συγκεκριμένη ετήσια συζήτηση θα επιτρέψει την παρακολούθηση της εφαρμογής, τόσο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών, του Συμφώνου και του προσεχούς πολυετούς προγράμματος στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, το οποίο θα διαδεχθεί το πρόγραμμα της Χάγης .Το θέμα είναι εάν η ανωτέρω απόφαση,εφαρμόζεται στην πράξη.

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, κρίθηκαν ομόφωνα αντισυνταγματικές, η διάταξη εκείνη του νόμου 3838/2010, που έδωσε τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών να συμμετέχουν στις εκλογές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού, όπως και η διάταξη που έκανε ευκολότερη την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμβουλοι Επικρατείας επισήμαναν ότι η πολιτογράφηση που προβλέπει ο Ν. 3838/2010 γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Την στιγμή που δεν υπάρχει νεότερος νόμος,που να καταργεί τον προηγούμενο νόμο και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου εσωτερικών,ισχύουν τα ακόλουθα:

-Αλλοδαποί που έχουν στη διάθεσή τους βεβαιώσεις, δελτία ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την απόκτηση ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (λόγω γέννησης ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο);

Όχι, προϋπόθεση για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος κτήσης ιθαγένειας είναι η κατοχή από τον ενδιαφερόμενο οριστικού τίτλου διαμονής. Βεβαιώσεις (λ.χ. μπλε βεβαίωση), δελτία (λ.χ. αιτήσαντος ασύλου) ή άλλου τύπου έγγραφα προσωρινής διαμονής δεν δίνουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ιθαγένειας.

-Αλλοδαποί που έχουν ήδη ενηλικιωθεί στις 24/03/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας;

Ναι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εφόσον δηλαδή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς τους έχουν 5 έτη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ή έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει 6 έτη φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. Στο πρόσωπό τους πρέπει να συντρέχει και η προϋπόθεση περί νομιμότητας της διαμονής τους.

-Ποιός εκδίδει τις βεβαιώσεις 6ετούς φοίτησης για την κτήση της ιθαγένειας λόγω φοίτησης;

Η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τους τίτλους σπουδών που διαθέτει. Στοιχεία επικοινωνίας με τις εν λόγω υπηρεσίες ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας, όσο και του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr).

-Ποιός εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας;

Οι οικείοι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( άρθρο 279, ν.3463/2006).

-Ποιός εκδίδει τις βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής των ενδιαφερόμενων;

Οι υπηρεσίες που έχουν εκδόσει τον τίτλο νόμιμης διαμονής για το χρονικό διάστημα που είναι κατά περίπτωση κρίσιμο. Υπηρεσίες που εκδίδουν τίτλους διαμονής είναι οι Περιφέρειες και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ στο παρελθόν άδειες παραμονής είχε εκδώσει και ο ΟΑΕΔ.

-Που ανευρίσκονται οι φόρμες εντύπων υποβολής αιτημάτων την ιθαγένειας;

Οι αιτήσεις για την ιθαγένεια βάσει του άρθρου 1Α, καθώς και το έντυπο της αίτησης πολιτογράφησης, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΑΗΔ (www.ypes.gr), στη διαδρομή :Γεν. Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής - Διεύθυνση Ιθαγένειας - Έντυπα Αιτήσεων.

-Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το παιδί μας είναι ανήλικο και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον κατά τη γέννηση του παιδιού σας έχετε ήδη συνεχή νόμιμη διαμονή για πέντε έτη ή όταν συμπληρώσετε και οι δύο την απαιτούμενη πενταετία συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε;

(1) Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

(2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα.

(3) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον τέτοιος υφίσταται).

(4) Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο γονέων.

(5) Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και των δύο γονέων, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. των Περιφερειών ή της Ελληνικής Αστυνομίας) από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή των γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη.

(6) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα και των δύο γονέων.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).

(7) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σας από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή.

Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της Χώρας, η κοινή αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο οικείος Δήμος.

(8) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.

-Που καταθέτουμε τα δικαιολογητικά ;

Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση-δήλωση και τα δικαιολογητικά στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας.

-Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά. Σε πόσο χρόνο το παιδί μας θα πάρει την ελληνική ιθαγένεια ;

Σύμφωνα με το νόμο η διαδικασία εγγραφής του παιδιού στο δημοτολόγιο του Δήμου σας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης και δήλωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σας ενημερώσουν για τους λόγους τυχόν καθυστερήσεων.

-Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το ανήλικο παιδί μας έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και μόνο ο ένας από εμάς έχει ήδη συνεχή νόμιμη διαμονή για 5 έτη. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια ή πρέπει να περιμένουμε να συμπληρώσει και ο άλλος από εμάς την απαιτούμενη 5ετία;

Ναι μπορεί,εφόσον ο ένας τουλάχιστον γονέας είχε συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στις 24/03/2010.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο πλαίσιο των μεταβατικών ρυθμίσεων του νόμου και αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί πριν τις 24/03/2010.

-Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε ;

(1) Αίτηση και δήλωση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

(2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα.

(3) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου γονέων (εφόσον τέτοιος υφίσταται).

(4) Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ και των δύο γονέων.

(5) Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής του ενός γονέα, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. των Περιφερειών ή της Ελληνικής Αστυνομίας), από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας αυτός είχε συμπληρώσει στις 24/03/2010 5χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

(6) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα και των δύο γονέων.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 εδ.3 του Ν. 3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3536/2007 (αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην πατρίδα του ενδιαφερομένου, οι οποίες επιβεβαιώνονται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).

(7) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του γονέα που έχει 5χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα από τον Δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή.

(8) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.

-Είμαστε μετανάστες με νόμιμη διαμονή. Το παιδί μας είναι ανήλικο και πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο. Μπορεί να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον το παιδί έχει φοιτήσει με επιτυχία σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου.

-Είμαι ενήλικος με νόμιμη διαμονή. Οι γονείς μου είναι μετανάστες αλλά εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον γεννήθηκες από γονείς οι οποίοι α) είχαν συμπληρώσει όταν γεννήθηκες 5 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής ή β) συμπλήρωσαν την απαιτούμενη 5ετία συνεχούς και νόμιμης διαμονής μετά τη γέννησή σου, αλλά πριν την ενηλικίωσή σου.

-Είμαι ενήλικος με νόμιμη διαμονή. Οι γονείς μου είναι μετανάστες. Έχω φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Μπορώ να πάρω την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον έχεις φοιτήσει με επιτυχία σε τουλάχιστον 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου πριν την ενηλικίωσή σου.

-Είμαι μετανάστης/μετανάστρια και μεγαλώνω μόνος/η το παιδί μου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει φοιτήσει με επιτυχία σε 6 τάξεις του ελληνικού σχολείου. Μπορεί το παιδί μου να πάρει την ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει (γέννηση ή φοίτηση). Εάν είστε μονογονεϊκή οικογένεια ή δικαιούχος διεθνούς προστασίας (δηλαδή αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), την αίτηση-δήλωση για την ιθαγένεια του παιδιού υποβάλλετε μόνος σας, εφόσον διαθέτετε τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που αφορούν το πρόσωπό σας χωρίς να απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αφορούν τον άλλο γονέα του παιδιού.

-Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω για την πιστοποίηση του μονογονεϊκού χαρακτήρα της οικογένειάς μου;

1.αν έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, απαιτείται ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό θανάτου.

2. αν τη γονική μέριμνα την ασκεί ένας μόνο γονέας, απαιτείται η σχετική δικαστική απόφαση.

3. αν η γονική μέριμνα ασκείται ουσιαστικά από τον ένα γονέα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τα περιστατικά που τεκμηριώνουν την αδυναμία για πραγματικούς λόγους άσκησης της γονικής μέριμνας και από τον άλλο γονέα. Η αρμόδια υπηρεσία πριν προχωρήσει στην έκδοση απόφασης εξετάζει και κρίνει την εγκυρότητα των αναφερόμενων στην υπεύθυνη δήλωση.

Κατά τα λοιπά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτουν.

-Είμαι επίτροπος ή εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου. Έχει δικαίωμα το ασυνόδευτο παιδί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει (γέννηση ή φοίτηση). Για τα ασυνόδευτα παιδιά στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, την αίτηση-δήλωση καταθέτει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του παιδιού. Η αίτηση-δήλωση για την εγγραφή του ασυνόδευτου ανήλικου κατατίθεται στο δημοτολόγιο του Δήμου κατοικίας του επιτρόπου ή του εκπροσώπου του παιδιού και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα των νομιμοποιητικών του εγγράφων ως επιτρόπου ή εκπροσώπου του ανηλίκου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους οικείους Δήμους, οι οποίοι λαμβάνουν ενημέρωση από την Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το ειδικό Help Desk που λειτουργεί για τη διευκόλυνση των αρμόδιων υπαλλήλων.

Κατά τα λοιπά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτουν.
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ