2018-02-27 18:34:14
Φωτογραφία για Συνεχής η επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Πότε θα γίνεται; Ποια είναι τα κριτήρια. Η μοριοδότηση των στελεχών
Οι πηγές μοριοδότησης κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ικανές να καταγράφουν αφενός την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία χωρίς μονοδιάστατη βαρύτητα μίας περιοχής και ενός τύπου προσόντων και αφετέρου την ικανότητα των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου  ( Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου)

Το fresh-education.gr αποκωδικοποιεί την ενότητα « Επιλογή και αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης» στην πρόταση   «Νέο δίκτυο Δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» σε σχέση  με τα κριτήρια και τα  συστατικά στοιχεία για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης  που θα περιλαμβάνονται στο Σ/Ν που θα γίνει  σύντομα γνωστό.

Τα κριτήρια:

Θα υπάρχει ισορροπία στη μοριοδότηση των  κριτηρίων ακαδημαϊκής εξέλιξης  και  επαγγελματικής εμπειρίας.


Η ικανότητα σύνδεσης των σπουδών με την καθημερινή σχολική ζωή και εκπαιδευτική πράξη θα είναι ένα πρόσθετο σημαντικό κριτήριο επιλογής.

 Τα κριτήρια επιλογής στελεχών δε θα είναι ενιαία   αλλά θα προσδιορίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Θα υπάρχει αξιολόγηση των στελεχών και κατά τη διάρκεια της θητείας τους ( διαμορφωτική αξιολόγηση)

Επιστροφή των στελεχών στην  εκπαιδευτική πράξη μετά την ολοκλήρωση δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους

Συστατικό στοιχείο όπως αναφέρεται στην πρόταση είναι » η διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη με την καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους»

Υφιστάμενοι και προϊστάμενοι  θα  αξιολογούν τα υποψήφια στελέχη  ως προς το κατά  πόσο ενίσχυσαν το έργο των εκπαιδευτικών και την ανθεκτικότητα της σχολικής μονάδας.

Επίσης ,σύμφωνα με την πρόταση για το νέο δίκτυο Δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, τα νέα στελέχη  πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α) Να κατανοούν την πολυπλοκότητα της μάθησης και τη συστημικότητα της εκπαίδευσης, την αλληλεπίδραση ανάμεσα  στο διδακτικό, στο παιδαγωγικό και στο κοινωνικό πλαίσιο, την κουλτούρα των σχολικών μονάδων

Β) Να πλαισιώνουν τις παρατηρήσεις και να σχεδιάζουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τους γονείς μέσα στο σύστημα των αλληλεπιδράσεών τους και των γνωστικών σχέσεων που οικοδομούν και

Γ) Να προνοούν για την αποτελεσματική προσαρμογή και αξιοποίηση μοντέλων διεπιστημονικής, τεχνολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και να μπορούν κατά συνέπεια να σχεδιάζουν διαδικασίες αναστοχασμού και αναζήτησης βελτιωτικών ρυθμίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Στην ενδοσχολική επιμόρφωση θα δίνει βαρύτητα το σχέδιο νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με πληροφορίες  του fresh-education.

O Σύλλογος Διδασκόντων  κάθε σχολικής μονάδας θα είναι αυτός  που θα προτείνει  τα θέματα της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Τα θέματα αυτά θα προτείνονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ, τα οποία θα οργανώνουν σε επίπεδο τοπικό  τις επιμορφωτικές δράσεις( στη σχολική μονάδα ή σε πολλές σχολικές μονάδες μιας περιοχής). Το προσωπικό που θα τις υποστηρίζει  θα είναι στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ και επιστημονικό προσωπικό της περιφέρειάς του καθώς και  εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που συμμετέχουν.

Διάφορες μορφές επιμόρφωσης εξετάζονται ως  πιθανές μέθοδοι ( δια ζώσης, εξ αποστάσεως). Ένα θέμα που προβληματίζει είναι οι ημέρες και οι ώρες επιμορφώσεων. Εδώ ίσως δούμε και απογευματινά προαιρετικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με κάποιο  μπόνους για  όσους συμμετέχουν σύμφωνα με ενημέρωση του  www.fresh-education.gr

Τα θέματα της επιμόρφωσης   θα έχουν:

άμεση σχέση με το στάδιο της αυτοαξιολόγησης που θα βρίσκεται το σχολείο( Προγραμματισμός, δράσεις, ανατροφοδότηση, αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου).Στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς κατά τη διαδικασία σύνταξης του προγραμματισμού αναμένεται να  πραγματοποιηθούν συντονισμένες ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις.

σχέση με τη διδακτική, αξιολόγηση μαθητή, συνεργασία εκπαιδευτικού γονέα, κ.ά

Στοίβα τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών - Ποια νέα καθήκοντα έρχονται

“από την αρχή θα κληθεί το σχολείο να πει ποια είναι τα προβλήματα και να έχει απαιτήσεις από αυτές τις δομές για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτές οι δομές είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν, αφού πάρουν τα αιτήματα των σχολείων και να στείλουν στα σχολεία έναν προγραμματισμό με τις δράσεις που πρόκειται να κάνουν”

ανέφερε σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ  ο Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου  :

“Θα κάνουμε μια πολύ καλύτερη οργάνωση των δομών υποστήριξης και μέσα σε αυτή, οι σχολικοί σύμβουλοι θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το σχολείο από την πρώτη μέρα, με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, θα στέλνει σε αυτές τις δομές τα προβλήματα και τους προβληματισμούς. Γιατί το σχολείο έχει μια εμπειρία. Δεν υπάρχει περίπτωση, τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί να μην εμφανιστούν και την επόμενη χρονιά. Άρα, από την αρχή θα κληθεί το σχολείο να πει ποια είναι τα προβλήματα και να έχει απαιτήσεις από αυτές τις δομές για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτές οι δομές είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν, αφού πάρουν τα αιτήματα των σχολείων και να στείλουν στα σχολεία έναν προγραμματισμό με τις δράσεις που πρόκειται να κάνουν. Επισκέψεις σχολικών συμβούλων, επισκέψεις των ψυχολόγων, θα γίνεται με πρωτοβουλία των σχολείων και υποχρεωτική ανταπόκριση από πλευρά των δομών. Άρα, οι δομές αυτές θα είναι δυναμικές. Αυτό ανάλογα με τα αιτήματα θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει από κοινού πώς θα αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα και στο τέλος του χρόνου θα πρέπει όλοι να έχουν μία αίσθηση του τι έκαναν, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε”

Το ποιος όμως θα είναι ο ακριβής ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αναφέρεται  στο σχέδιο « νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου»:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη του σχεδιασμού του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, εντοπίζει και αναλύει στην πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων και μέσα από συμμετοχικές-συνεργατικές διαδικασίες αναστοχασμού, αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Επίσης συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αρμοδιότητάς του και για να φέρει σε πέρας τον προγραμματισμό, τη διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης του μέσα από συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το fresh-education.gr μερικά επιπλέον  καθήκοντα  των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας , πέρα από άλλα, όπως τα σχολικά γεύματα, θα είναι :

Σύνταξη σχεδίων δράσης με σκοπούς και ειδικούς στόχους

Οργάνωση κριτηρίων , στρατηγικές και ενέργειες εφαρμογής σχεδίων δράσης

Οργανωτικές δομές

Αρμοδιότητες προσώπων και μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού.  Συνεργασία με νέες δομές.

Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης

Διαμορφωτικές παρεμβάσεις στην οργάνωση και τον συντονισμό της σχολικής ζωής και σε εκπαιδευτικές πρακτικές.  Εφαρμογή των δράσεων για επίτευξη των στόχων .

Συναντήσεις ομάδων εργασίας, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κ.ά.

Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

Προσδιορισμός  μεθοδολογικών εργαλείων που   απαιτούνται για τη συλλογή/καταγραφή δεδομένων  ( ημερολόγια, σχέδια παρατήρησης, φόρμες καταγραφής, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.λπ.).

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης

Έκθεση των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης

Διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των ομάδων εργασίας, διευθέτηση προβλημάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας, παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεις του σχεδίου
Πηγή
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ