2021-09-28 19:12:31
Φωτογραφία για 29 Σεπτεμβρίου: ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γαλ. γ’ 16-22

16 Τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός. 17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός. 19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου. 20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν. 21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη· 22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Λκ. ε’ 33-39

33 Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· διατὶ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσι πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν; 34 Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾦ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστι, ποιῆσαι νηστεύειν; 35 Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 36 Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μῆγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 37 Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μῆγε, ρήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· 38 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον καὶ ἀμφότεροι συντηρούνται. 39 Καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως θέλει νέον· λέγει γάρ· ὁ παλαιὸς χρηστότερός ἐστιν.

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Στίς 29 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ὁ ὅσιος Κυριακός καταγόταν ἀπό τήν Κόρινθο. Ὁ πατέρας του ἦταν πρεσβύτερος στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου καί ἔζησε στούς χρόνους τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ. Ὁ θεῖος του Πέτρος ἦταν ἐπίσκοπος τῆς Κορίνθου, ἀπό τόν ὁποῖο καί ἔγινε ἀναγνώστης. Σέ νεαρά ἡλικία κυριεύθηκε ἀπό πόθο Θεοῦ καί ἐπισκέφθηκε τούς Ἁγίους Τόπους καί ἀφοῦ προσῆλθε στήν Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου ἐκάρη μοναχός σέ ἡλικία δεκαοκτώ χρονῶν. 

Λόγῳ ὅμως τῆς πολύ νεαρᾶς ἡλικίας του στέλνεται νά μαθητεύση ἀπό τόν ἅγιο Εὐθύμιο κοντά στόν ἅγιο Γεράσιμο, τόν ὁποῖο εὐαρεστοῦσε τόσο πολύ μέ τήν σκληρή ζωή του, ὥστε τόν ἔπαιρνε μαζί του στήν ἔρημο τοῦ Ρουβᾶ κατά τήν περίοδο τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 

Ὅταν κοιμήθηκε ὁ ἅγιος Γεράσιμος γύρισε στόν Μέγα Εὐθύμιο, ἀπό ἐκεῖ πῆγε στήν Λαύρα τοῦ ἁγίου Χαρίτωνα, ὅπου καί χειροτονήθηκε ἱερέας καί παρέμεινε μέχρι τήν ἡλικία τῶν ἑβδομήντα ἑπτά χρόνων, καλλιεργώντας τίς κατά Θεόν ἀρετές. 

Κατόπιν πῆγε στήν ἔρημο τοῦ Νατουφᾶ, ὅπου ζοῦσε μέ ἄκρα ἄσκηση καί προσευχή. Ἀπό ἐκεῖ, ἔχοντας πολύ πόθο γιά πλήρη ἡσυχία, πῆγε σέ ἕνα ἄβατο τόπο, ὅπου παρέμεινε μέχρι τά ἐννενῆντα ἐννέα χρόνια του, διακονούμενος ἀπό ἕνα λιοντάρι, μάλιστα ὅταν κάποτε ὁ τόπος ἐκεῖνος μαστιζόταν ἀπό ἀνομβρία, ἔβρεξε μετά ἀπό τίς προσευχές τοῦ ἁγίου. Ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τῶν πατέρων τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Χαρίτωνα, ἐγκαταστάθηκε στό σπήλαιο τοῦ ἁγίου, ὅπου παρέμεινε μέχρι τήν ἡλικία τῶν ἑκατόν ἑπτά χρόνων καί μετά ἀπό μία μικρή ἀσθένεια κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ.

Ἀπολυτίκιον

Χριστῷ ἠκολούθησας, καταλιπών τά τῆς γῆς, καί βίον ἰσάγγελον, ἐπηληθεύσω σαφῶς, ὡς ἄσαρκος Ὅσιε· σύ γάρ ἐν ταῖς ἐρήμοις, προσχωρῶν θείῳ πόθῳ, σμίλλῃ πικρᾷ τήν πάλαι, πικράν γεύσιν ἀπώσω. Διό Κυριακέ Θεοφόρε, ἀξίως δεδόξασαι.

Μεγαλυνάριον

Ἄστρον ἐκ Κορίνθου ἀναφανείς, ἐν τῇ Παλιστίνῃ, διαλάμπεις ἀσκητικῶς καί καταπυρσεύεις, Χριστοῦ τήν Ἐκκλησίαν Κυριακέ θεόφρον τοῖς σοῖς παλαίσμασι.

Πηγή: orthodoxostypos
paraklisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ