2013-03-13 17:54:05
Φωτογραφία για Τρίτη ευκαιρία για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην καπνοκαλλιέργεια
Πρόσκληση 2 εκατομμυρίων ευρώ για να ενταχθούν κι άλλοι καπνοπαραγωγοί στη δράση ενίσχυσης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της καπνοκαλλιέργειας δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για την τρίτη ευκαιρία που δίνεται στους καπνοκαλλιεργητές και έχει το ίδιο ποσό ενίσχυσης (93,2 ευρώ το στρέμμα) με τις δύο προηγούμενες προσκλήσεις.

Το ίδιο ποσό ενίσχυσης, ήτοι 93,2 ευρώ το στρέμμα, δικαιούνται οι καπνοκαλλιεργητές που θα ενταχθούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της τρίτης προκήρυξης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 19 Μαρτίου και λήγει στις 5 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του υπουργείου έχει ως εξής:

Το υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ο διοικητικός τομέας κοινοτικών πόρων και υποδομών, η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- Ανταγωνιστικότητα, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με δικαίωμα συμμετοχής να συμμετάσχουν στη δράση 2.3(Α) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.


Η δράση 2.3 του μέτρου 2.1.4 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013 εφαρμόζεται με βάση:

1. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 36 παρ. iv και 39.

2. Τους Καν. (ΕΚ) 1974/2006 και (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, όπως τροποποιημένοι ισχύουν.

3. Την υπ. αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του ΠΑΑ.

4. Το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει και ειδικότερα το άρθρο 37

5. Την υπ. αριθ. 12194 /7.11.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2624/ 8-11-2011) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. ‘‘Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές’’ και της Δράσης 2.3 ‘‘Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού’’, του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013»

6. Την υπ. αριθ. 1564 /8.2.2012 (ΦΕΚ 546/Β΄/2.3.2012) «1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12194/ 7.11.2011 (ΦΕΚ 2624/Β/ 2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. ‘‘Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές’’ και της Δράσης 2.3 ‘‘Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού’’, του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013.»

7. Την αριθ. 4033/18-8-2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με την οποία εγκρίνονται τα κριτήρια επιλογής πράξης.

8. Την με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Την υπ. αριθ. 611/8-2-2013 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.

1. Στόχος της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του μέτρου 2.1.4

Στόχος της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του μέτρου 2.1.4 είναι η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των ενεργειακών εισροών (χημικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα), τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Η δράση 2.3 του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Φορέας εφαρμογής είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φορείς υλοποίησης είναι οι οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Αιρετών Περιφερειών με δυνατότητα ανάθεσης υλοποίησης στις Περιφερειακές Ενότητές τους.

Φορέας διαχείρισης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 (ΕΥΔ ΠΑΑ).

Οργανισμός Πληρωμής είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000 €) και αφορούν Δημόσια Δαπάνη.

Το μέτρο 2.1.4. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-80%, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη σύγκλισης) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά

3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 19/3/2013 έως 5/4/2013. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης.

4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για συμμετοχή στη δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού (ΟΠΚ) ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη. Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός νομούς οι οποίοι υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στις οικείες Ε.Α.Σ, ΟΠΚ, ΚΕΠΠΥΕΛ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας με ευθύνη των Ε.Α.Σ.

5. Πεδίο εφαρμογής

α. Περιοχές Παρέμβασης

Η δράση 2.3 εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

β. Τομείς παρέμβασης

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέξιμη για ένταξη είναι η έκταση της εκμετάλλευσης του παραγωγού, η οποία βρίσκεται στις περιοχές παρέμβασης και έχει μέγιστο μέγεθος ίσο με την έκταση η οποία καλλιεργήθηκε με καπνό με βάση την τελευταία Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), προσαυξημένο το πολύ κατά 0,5 Ηa. Το ελάχιστο μέγεθος εκάστου αγροτεμαχίου είναι 0,05 Ηa.

6. Δικαιούχοι - κριτήρια ένταξης

Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων για τη δράση 2.3 μπορούν να κριθούν καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και εντάσσουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων:

• Πρόσωπα, τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην 1η ή στη 2η Πρόσκληση της δράσης.

• Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.

• Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό

• Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

Ενας δικαιουχος δεν μπορει να μετεχει σε περισσοτερες απο μια (1) προσκλησεις (συμπεριλαμβανομενων των προσκλησεων της δρ. 2.3) και σε περισσοτερες απο μια (1) δρασεις του μετρου 214.
agronews.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ