2016-06-16 04:50:09
Φωτογραφία για Δημόσιο: Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, μεταθέσεις & αποσπάσεις
Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, που εδρεύει στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, συνολικά δέκα (10) ατόμων, μονίμων υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού

2ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων

1ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΤΕ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ

2ΤΕ Διοικητικού.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή, μοναδικότητα του υπαλλήλου κ.τ.λ.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μορφοβούνι, Τ.Κ. 431 50, Καρδίτσα, Θεσσαλία.


Πληροφορίες στο τηλ.: 24413 52210 (κ. Στεργιόπουλος Πέτρος).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2016 έως και 31-08-2016.

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη 191 ατόμων (Μετατάξεις)

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Π.Ε. Σύρου Ν. Κυκλάδων, για να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της που εδρεύουν στα νησιά Σύρο, Ρόδο, Άνδρο, Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά εκατόν ενενήντα ένα (191) υπαλλήλων, δεκαετούς διάρκειας (υποχρεωτικά), σύμφωνα με τα άρθρα 72 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α) και 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/τ.Α) όπως ισχύουν και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1)Π.Ε. Σύρου (ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ)

4ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

2ΠΕ Αρχιτέκτονες

2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι

4ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι

1ΠΕ Γεωλόγος

2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι

4ΠΕ Γεωπόνοι

2ΤΕ Γεωπόνοι

2ΠΕ Κτηνίατροι

1ΠΕ Ιχθυολόγος

1ΤΕ Νοσηλευτής

2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

8ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί

5ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές.

2)Π.Ε. Ρόδου (ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ)

6ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι

1ΠΕ Χημικός

2ΠΕ Γεωλόγοι

2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι

5ΠΕ Γεωπόνοι

2ΤΕ Γεωπόνοι

4ΠΕ Κτηνίατροι

1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής

4ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

10ΠΕ Διοικητικοί – Οικονομικοί

6ΤΕ Διοικητικοί –Λογιστές.

3)Π.Ε. Άνδρου (ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ)

2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι

1ΤΕ Γεωπόνος

1ΠΕ Κτηνίατρος

1ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός

1ΠΕ Νοσηλευτής

1ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός

1ΤΕ Διοικητικός – Λογιστής.

4) Π.Ε. ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ)(ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ)

2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

3ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι/Ηλεκτρολόγοι

1ΤΕ Περιβαλλοντολόγος

2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί

2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές

3ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.

5)Π.Ε. Καλύμνου(ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ)

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

3ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι

1ΠΕ Γεωπόνος

2ΠΕ Κτηνίατροι

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΤΕ Πληροφορικός

1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής

1ΔΕ Τεχνικός (Σχεδιαστής).

6)Π.Ε. Καρπάθου (ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ)

1ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

1ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφος

1ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος

1ΠΕ Κτηνίατρος

1ΠΕ Κοινωνιολόγος

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός

1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας

1ΥΕ Επιμελητής.

7)Π.Ε. Κέας –Κύθνου (ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ)

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

1ΤΕ Μηχανικός

1ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής.

8)Π.Ε. Κω (ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ)

2ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

1ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος

2ΠΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι

2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι

1ΠΕ Κτηνίατρος

2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

1ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός

2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές

1ΔΕ Οδηγός.

9) Π.Ε. Μήλου (ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ)

1 ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος

1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

2ΠΕ Γεωπόνοι

2ΠΕ Κτηνίατροι

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής.

10)Π.Ε. Νάξου (ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ)

2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

1ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος

2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι

2ΠΕ Κτηνίατροι

1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής

1ΠΕ Γεωπόνος

1ΤΕ Γεωπόνος

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί

2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές.

11)Π.Ε. Πάρου (ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ)

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι

1ΠΕ ή ΤΕ Περιβάλλοντος

1ΠΕ Γεωπόνος

1ΤΕ Γεωπόνος

1ΠΕ Κτηνίατρος

1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής

1ΠΕ Ιχθυολόγος ή ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί

1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής

2ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.

12)Π.Ε. Τήνου (ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ)

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή ΤΕ Δομικών Έργων

1ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων

1ΠΕ Γεωπόνος

1ΠΕ Κτηνίατρος

1ΤΕ Γεωπόνος

1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής

1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός

1ΤΕ Διοικητικός-Λογιστής

1ΔΕ Διοικητικός-Λογιστής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του ν.3528/2007, 78 και 182 του ν.3584/2007 και 9 παρ.22 του ν.2266/1994.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ.64542/4224/17-5-2016 γνωστοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (εάν η μετάταξη αφορά σε Υπηρεσία του Ν. Κυκλάδων) στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 841 00, Σύρος.

Πληροφορίες στο τηλ. 22813 61533, ή στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (εάν η μετάταξη αφορά σε Υπηρεσία του Ν. Δωδεκανήσου).

Πληροφορίες στο τηλ. 22413 60519.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2016 έως και 31-07-2016.
Πηγή
Tromaktiko
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ